Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Samenvatting

Venetiaans Carnaval Vereeniging”merknaam Deccadent” beheert een platform waarop de meeste content aangeleverd wordt door leden.

Je bent verantwoordelijk voor je aanmeldingsgegevens en voor alles wat je publiceert. Je mag geen illegale of schadelijke content publiceren.

Venetiaans Carnaval Vereeniging kan content gepubliceerd door leden wel controleren, maar Deccadent is niet aansprakelijk voor content gepubliceerd door leden.

Je gaat ermee akkoord om notificaties of e-mails met betrekking tot je profiel te ontvangen. Je kan in je Instellingen op elk moment aanpassen welke notificaties je wenst te ontvangen.

Niet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in een (al dan niet tijdelijke) blokkering van de diensten, zonder waarschuwing.

De aansprakelijkheid van Deccadent is strikt gelimiteerd.

Toestemming

De website Deccadent.com en de Venetiaans Carnaval Vereeniging applicaties die gedownload kunnen worden (de “Website”) zijn eigendom van Venetiaans Carnaval Vereeniging, Te Zwevegem,

Door het gebruik van deze Website stem je in met de Algemene Voorwaarden en word u volwaardig lid van Venetiaans Carnaval Vereeniging. Gebruik de Website niet als je het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden.

Lees het Privacy Statement en de Gedragscode. Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met het Privacy Statement en de Gedragscode de volledige overeenkomst tussen jou en Venetiaans Carnaval Vereeniging (“Overeenkomst”).

Website – gebruik en toegang

De diensten die Venetiaans Carnaval Vereeniging aanbiedt zijn alleen voor volwassenen bedoeld. Je moet minstens 18 zijn om de Website te mogen gebruiken . Als je volgens de wetgeving in jouw land ouder moet zijn dan 18 om deze Website te gebruiken geldt de minimumleeftijd van die wetgeving.

Je moet correcte, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie over jezelf geven. Wijzig je gegevens zodra ze veranderen. Je verklaart dat de informatie die je publiceert de rechten van eventuele derde partijen niet schendt.

Lidmaatschap

Je krijgt toegang tot de diensten en wordt lid van de Website door het aanmaken van een profiel op de Website. Niemand mag meer dan één keer registreren, zelfs niet als je een andere naam gebruikt. Lidmaatschap is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derde partijen.

Venetiaans Carnaval Vereeniging heeft het recht om elke lidmaatschapsaanvraag te weigeren. Je lidmaatschap begint pas na het ontvangen van een bevestigingsmail van Deccadent.com.

Je kan je lidmaatschap van Deccadent op elk moment beëindigen via je Instellingen.

Opzegging door jou noch opzegging door ons geven je recht op enige vergoeding.

Venetiaans Carnaval Vereeniging kan je lidmaatschap op eender welk moment opzeggen of opschorten wanneer je de Algemene voorwaarden schendt of wanneer er een risico bestaat dat je de Algemene voorwaarden zou schenden. Een dergelijke beëindiging of opschorting kan zonder waarschuwing uitgevoerd worden. Je krijgt nadien wel altijd bericht van ons. Na een dergelijke beëindiging of opschorting kan je niet opnieuw registreren of onze diensten gebruiken, tenzij je bericht krijgt dat de schorsing werd opgeheven.

Je erkent en aanvaardt dat beëindiging van je lidmaatschap, om welke reden dan ook, betekent dat de content die je toevoegde op Deccadent.com gedeeltelijk of volledig verwijderd zal worden.

Verplichtingen voor leden

Elk gebruik van de Website moet de toepasselijke wetgeving respecteren. Je mag de Website niet gebruiken als toepasselijke wetten je dit verbieden.

Venetiaans Carnaval Vereeniging kan zonder voorafgaande waarschuwing je gegevens doorgeven aan de betreffende autoriteiten wanneer je de wet overtreedt. In ons Privacy Statement kan je meer lezen over hoe we met je gegevens omgaan.

Je mag deze Website niet gebruiken om goederen of diensten te verkopen of om promotioneel materiaal te verdelen zonder voorafgaande en expliciete toestemming van Deccadent.

Je moet de Gedragscode respecteren bij het gebruik van de Website.

Gegevens gepubliceerd door leden

Op Deccadent.com kan je nieuwe mensen leren kennen, chatten en foto’s delen. Deccadent.com veilig en leuk houden is even belangrijk voor ons als voor jou.

Je bent verandeccadentrdelijk voor alle teksten, foto’s en andere informatie die je publiceert op Deccadent.com.

In het bijzonder:

Je mag geen beledigingen, obsceniteiten materiaal of eender welk ander materiaal dat de menselijke waardigheid in het gedrang kan brengen publiceren.

Je mag andere bezoekers van de Website geen schade toebrengen door het installeren van computervirussen of andere malware.

Je mag geen misleidend, lasterlijk, bedreigend of beledigend materiaal publiceren.

Je mag andere leden niet stalken of proberen hen te overtuigen van je politieke of religieuze overtuigingen. Overdreven gebruik van nationalistische of religieuze symbolen zal niet getolereerd worden.

Je mag iemands identiteit niet stelen. Je houdt je eigen identiteit aan in al je publicaties.

Je mag geen illegaal materiaal of materiaal dat aanzet tot misdrijven publiceren. Foto’s met wapens zijn niet toegelaten.

Je mag geen materiaal publiceren dat intellectuele eigendommen of portretrecht van anderen schendt. Dit betekent dat je materiaal of foto’s van anderen niet mag kopiëren zonder hun expliciete toestemming.

Dit is de Nederlandse versie van Deccadent.com . Om communicatie en moderatie mogelijk te maken mag je alleen Nederlands gebruiken. Deze regel geldt niet voor citaten, gedichten, liedjesteksten of moppen.

Pas op!

De Website kan materiaal bevatten dat jij ongepast vindt.

Venetiaans Carnaval Vereeniging heeft het recht, maar niet de verplichting, om leden en het materiaal dat ze publiceren op de Website te controleren. Venetiaans Carnaval Vereeniging kan tussenkomen bij geschillen tussen leden.

Venetiaans Carnaval Vereeniging heeft het recht om eender welk materiaal van de Website te verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de Algemene voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor een derde partij.

Veiligheid

Publicatie van vertrouwelijk of gevoelig materiaal doe je op eigen risico.

Het gebruik van logins, wachtwoorden en/of andere toegangscodes (hierna logingegevens genoemd) valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker “leden”. De gebruiker moet zijn logingegevens vertrouwelijk en veilig houden. De gebruiker moet Deccadent onmiddellijk verwittigen indien zijn logingegevens misbruikt worden via een e-mail naar abuse-info@deccadent.com.

Je stemt ermee in om redelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij je interacties met andere leden, zeker als je besluit om andere leden offline te ontmoeten. Je leest de Gedragscode voor je de Website begint te gebruiken.

Ongewenst en illegaal materiaal op Deccadent.com moet je zo snel mogelijk melden via de ‘Meld misbruik’ knop. Als je klacht terecht is zal Venetiaans Carnaval Vereeniging alle ongepast materiaal (tekst, beelden, informatie, gegevens) zo snel mogelijk verwijderen. Illegale activiteiten kunnen gerapporteerd worden aan de autoriteiten.

Notificaties en serviceberichten

Je gaat ermee akkoord dat Venetiaans Carnaval Vereeniging je belangrijke meldingen stuurt op de website, mobiele apps of via e-mail.

Je contactgegevens moeten correct zijn om belangrijke meldingen te kunnen ontvangen. Voor serviceberichten of meldingen over de service kan FENETIAANS CARNAVALF.V. ook een banner plaatsen op de site om je op de hoogte te brengen van bepaalde veranderingen, zoals wijzigingen in deze Overeenkomst.

Venetiaans Carnaval Vereeniging kan je ook op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar een e-mailadres gekoppeld aan je account. Je gaat er ook mee akkoord dat Venetiaans Carnaval Vereeniging je via je Deccadent.com account kan contacteren of via andere middelen, waaronder e-mail, mobiel nummer of telefoon in verband met je Deccadent.com account of services die verband houden met Venetiaans Carnaval Vereeniging.

Controleer in je Instellingen welke berichten je ontvangt van Deccadent.com. Je gaat ermee akkoord dat wij geen aansprakelijkheid hebben met betrekking tot of ten gevolge je nalatigheid om correcte contact- of andere gegevens te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet ontvangen van belangrijke informatie.

Aansprakelijkheid

De Website is een platform waarop leden informatie over zichzelf kunnen publiceren en in contact kunnen komen met andere leden. Venetiaans Carnaval Vereeniging regelt geen ontmoetingen, relaties of advies bij relaties. De infrastructuur van de Website wordt beschikbaar gesteld door Venetiaans Carnaval Vereeniging, maar het materiaal op de Website wordt grotendeels door leden gepubliceerd. Venetiaans Carnaval Vereeniging. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig gedrag van haar leden of indien de Website bepaalde verwachtingen niet inlost. Deccadent geeft geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, veiligheid of continuïteit van deze dienst.

Venetiaans Carnaval Vereeniging heeft geen controle over de kwaliteit, compatibiliteit of veiligheid van haar leden of over de waarheidsgetrouwheid, accuraatheid of volledigheid van publicaties op de Website. Je bent je ervan bewust dat, ondanks de verbodsbepalingen in deze Algemene voorwaarden, materiaal op de Website onjuist of bedrieglijk kan zijn.

Venetiaans Carnaval Vereeniging neemt alle redelijk mogelijke maatregelen om te verzekeren dat de Website operationeel en vrij van bugs is. De aard van het internet en van software beletten echter een continue en foutloze werking.

Venetiaans Carnaval Vereeniging kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of directe schadelijke gevolgen van jouw gedrag of gedrag van anderen op de Website, daarbij inbegrepen (maar niet beperkt tot) emotionele schade, verlies van mogelijkheden, verlies van gegevens, verlies van tijd of enige andere schade die resulteert uit communicatie of ontmoetingen met leden die je via de Website leerde kennen.

De bovenstaande disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval van fraude of grove of opzettelijke nalatigheid tegenover Venetiaans Carnaval Vereeniging. Wanneer dit toegelaten is door de toepasselijke wetgeving, wordt ook aansprakelijkheid voor lichamelijke kwetsuren en dood uitgesloten.

Je gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen tegenover alle claims van derde partijen (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met je gebruik van de Website, informatie en/of materiaal dat door jou gepubliceerd werd op de Website en/of elke vorm van contractbreuk.

Intellectuele eigendomsrechten

Je garandeert dat de informatie op je profiel door jou gepubliceerd werd en dat jij de enige auteur op dat profiel bent. Je geeft Venetiaans Carnaval Vereeniging een onbeperkt recht om gegevens die je via de Website deccadent.com deelde met andere leden, – inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, fotobeschrijvingen… – te gebruiken, verwerken, vertalen of te wijzigen.

Handelmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s en tekst op https://www.deccadent.com zijn het intellectueel eigendom van Venetiaans Carnaval Vereeniging en kunnen niet gereproduceerd, gebruikt, gepubliceerd, verdeeld, verkocht of getoond worden zonder de expliciete, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Deccadent.

 

Annulatie events door Venetiaans Carnaval Vereeniging

De organisator (Venetiaans Carnaval Vereeniging) behoudt zich het recht om een event te annuleren door een te laag aantal deelnemers of andere omstandigheden die het event niet leefbaar zouden maken. Als dit voorvalt, dan krijgen alle registranten hun registratiefee terugbetaald. Indien de annulatieomstandigheden van die aard zijn dat een event op een latere datum plaatsvind, dan heeft de organisatie het recht om ofwel een volledige terugbetaling te doen of om de registraties te verplaatsen naar die latere, nieuwe datum.

Bevoegde rechtbanken en wetgeving

Deze overeenkomst valt onder het Belgische recht, zonder geldigverklaring van de conflictregels daarvan. In geval van geschil omtrent het gebruik van de Website of deze overeenkomst zijn de Hoven en Rechtbanken voor het gebied Leuven, België bevoegd, tenzij anders bepaald door het geldende consumentenrecht.

Venetiaans Carnaval Vereeniging kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Gewijzigde versies worden van kracht dertig (30) dagen na publicatie op de Website. Je aanvaardt de gewijzigde versie impliciet als je de Website blijft gebruiken na de wijzigingen. Als de wijzigingen een negatief effect hebben op een dienst waarvoor je betaalde, heb je het recht om deze dienst op te zeggen en een pro rata vergoeding te ontvangen, op voorwaarde dat je ons verwittigt binnen de eerder vermelde periode van 30 dagen.